—
Huygenstr. 1, Leipzig

—
Leonhardstr. 22, Chemnitz

—
Limbacher Str. 41, 09113 Chemnitz

—
Limbacher Str. 37-39, 09113 Chemnitz

—
Limbacher Str. 35, 09113 Chemnitz

—
Limbacher Str. 35, Hinterhaus, 09113 Chemnitz

—
Untere Eichstädt Str. 11, Leipzig

—
Weißestr. 20, Leipzig

—
Wurzner Str. 143-145, Leipzig